26/06/18

הארכה טכנית של הסמכה זמנית

בישיבתה ביום י”ג בתמוז תשע”ח (26.6.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן “טכני”, עד לחודש דצמבר 2018, את ההסמכה בתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד של המרכז האקדמי רופין.