10/02/15

הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות: מקבץ תוכניות

בישיבתה שהתקיימה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך "טכנית" את ההסמכה הזמנית בתוכניות שלהלן עד דצמבר 2015, בהינתן שלכל המוסדות ישנה הכרה באותו מועד, וזאת כדי לאפשר לוועדות הבדיקה לסיים עבודתן:

  1. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.O.T.) בריפוי בעיסוק של הקריה האקדמית אונו
  2. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בחשבונאות במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
  3. תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בתרבות יצירה והפקה במתכונת חד-חוגית במכללה,

האקדמית ספיר