08/09/15

הארכה "טכנית" של הסמכות זמניות: מקבץ תוכניות

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (8.9.2015) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך "טכנית" בשנה, עד חודש ספטמבר 2016, את ההסמכות בתוכניות הלימודים הבאות, וזאת כדי לאפשר לוועדות הבדיקה לסיים עבודתן:

א.         תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Ed.) דו-חוגי במדעים למסלול היסודי (א'-ו') של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה.

ב.         תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בחינוך מדעי של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה.

ג.          תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Ed.F.A.) בקולנוע למסלול הרב-גילאי של המכללה האקדמית בית ברל.

כמו-כן, החליטה המועצה להאריך "טכנית" את ההסמכה של המסלול האקדמי של המכללה למינהל עד סוף חודש אוקטובר 2015 בתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה.