17/07/18

הארכה טכנית של הסמכות זמניות

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן "טכני" – עד לחודש ינואר 2019 – את ההסמכות הזמניות של תוכניות הלימודים כלהלן:

  1. תוכניות הלימודים לתואר שני (M.A.A.T.) ללא תזה בטיפול אמצעות אמנויות של מכללת סמינר הקיבוצים.
  2. תוכניות הלימודים לתואר שני (M.A.A.T.) ללא תזה בטיפול אמצעות אמנויות של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.