30/06/15

הארכה טכנית של הסמכות זמניות

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.2015)  החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך "טכנית" את ההסמכה הזמנית של התוכניות שלהלן עד חודש יוני 2016, וזאת על מנת לאפשר לוועדות הבדיקה להשלים כראוי את תהליך הבדיקה:

 1. תכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בהפרעות בתקשורת של הקריה האקדמית אונו.
 2. תכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך במוסדות הבאים: סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות; המכללה האקדמית בית ברל; מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג – ירושלים; המכללה האקדמית לחינוך אורנים; מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה.
 3. תכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי בתקשורת וקולנוע במסלול העל-יסודי (ז'-י"ב) של סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות.
 4. תכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי באמנות ומדיה דיגיטלית במסלול העל-יסודי (ז'-י"ב) של סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות.
 5. תכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במדעי המחשב של המכללה האקדמית ספיר.
 6. תכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.)  בלימודי שימור של המכללה האקדמית גליל מערבי.
 7. תכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב של המכללה האקדמית אשקלון.
 8. תכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.)  במדעי החיים של המכללה האקדמית אחוה.
 9. תכנית לימודים לתואר שני (LL.M.) עם תזה במשפטים של המסלול האקדמי של המכללה למינהל.
 10. תכנית הלימודים לתואר שני מחקרי (M.Sc.) במדעי המחשב של המרכז הבינתחומי בהרצליה.
 11. תכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי בריאות הסביבה של המכללה האקדמית הדסה.