12/04/16

הארכה טכנית של הסמכת המרכז האקדמי כרמל להעניק תואר ראשון (LL.B.) במשפטים לשלושה חודשים, עד יוני 2016 – ערעור המוסד על החלטת המל"ג מיום 22.3.2016

בהמשך להחלטת המועצה מיום  22.3.2016 במסגרתה הוחלט על הארכה טכנית  של ההסמכה הזמנית של התוכנית במשפטים במרכז האקדמי כרמל בשלושה חודשים עד יוני 2016, ובהמשך לדיון שהתקיים ב- 22.3.16 בוועדת המשנה התחומית  למדעי החברה, הניהול, העסקים ותוכניות רב תחומיות בערעור שהגיש המוסד לעניין ההחלטה בדבר אי רישום סטודנטים חדשים בשלב זה ולאחר שוועדת המשנה שמעה את נציגי המוסד, מחליטה המל"ג לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, הניהול, העסקים ותוכניות רב תחומיות בנושא ולאפשר למוסד רישום מחזור חדש של סטודנטים לתוכנית הלימודים במשפטים שיחלו לימודיהם באוקטובר (הקרוב), שנת הלימודים תשע"ז. לאור נסיבות העניין החריגות, לרבות דו"ח שלילי של הוועדה המקצועית המעלה קשיים משמעותיים ומהותיים לגבי אפשרות המשך קיום התוכנית, והואיל ומדובר בהארכה טכנית של ההסמכה בלבד ב-3 חודשים, ובפרט על מנת להבטיח כי בפני הסטודנטים יוצג המצב העובדתי המלא, רישום הסטודנטים לשנה"ל תשע"ז יתאפשר רק בכפוף ולאחר יישום התנאים הבאים:

  1. על המוסד להציג, לשביעות רצון מינהל מל"ג, רשת ביטחון בתוכנית דומה במוסד מוכר שאינו מתוקצב, המתחייב לקלוט את כל הסטודנטים שיירשמו לתוכנית זו, במידה שהמוסד לא יוכל לפתוח את התוכנית למחזור חדש של סטודנטים בשנה"ל תשע"ז.
  2. המרכז האקדמי כרמל יחתים כל סטודנט חדש שיירשם לתוכנית הלימודים במשפטים לשנה"ל תשע"ז על הצהרה, שנוסחה יאושר מראש ע"י מינהל מל"ג, לפיה ידוע לו כי למוסד הסמכה זמנית בתוכנית הלימודים במשפטים עד לחודש יוני 2016 בלבד, וכי ייתכן שהמוסד לא יוכל לפתוח את התוכנית למחזור חדש של סטודנטים בשנה"ל תשע"ז וכי ידוע לו על רשת הביטחון אותה הציג המוסד כאמור בסעיף 1.
  3. המוסד יבהיר בפרסומיו באופן בולט וברור, לרבות באתר האינטרנט שלו, כי ההסמכה שיש לו בתוכנית הלימודים במשפטים הוארכה זמנית עד לחודש יוני 2016, וייתכן שלא יוכל לפתוח את התוכנית למחזור חדש של סטודנטים בשנה"ל תשע"ז.
  4. המל"ג רושמת בפניה את הבהרת המוסד (בשימוע שנערך לו בפני ועדת המשנה של המל"ג) כי למעט דמי רישום לא יגבה שכר לימוד מהסטודנטים שירשמו בתקופה זו.
  5. נשיא המוסד ויו"ר הדירקטוריון יעבירו התחייבות בחתימתם כי יישום החלטה זו הינו באחריותם.