23/06/20

הארכה "טכנית" של כהונת ד"ר רבקה ודמני כחברת ות"ת לתקופה נוספת של שלושה חודשים

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020)  החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:

בהמשך לפניית שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה ועל דעת יו"ר הות"ת, ומאחר שהשר נכנס לתפקידו כיו"ר המל"ג לפני שבועות ספורים, ולא ניתן היה לקיים את כל ההליכים הנדרשים לקבלת החלטות, בעניין מינוי חברי ות"ת חדשים בעלי מעמד אקדמי בכיר בהשכלה הגבוהה או הארכת כהונתם, המועצה להשכלה גבוהה מאשרת להאריך "טכנית" את תקופת כהונתה של ד"ר רבקה ודמני כחברה בוועדה לתכנון ולתקצוב לתקופת של שלושה חודשים מיום 23.6.2020 עד יום 22.9.2020.

הארכת המינוי מותנית בחתימתה של ד"ר ודמני על הסדר מעודכן למניעת חשש לניגוד עניינים ושמירת סודיות.