12/09/17

הארכה טכנית של תקופת הכהונה של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן טכני את כהונת הוועדות העליונות למינוי פרופסורים עד ליום 30.11.2017.