13/09/20

הארכה למחזור אחד של תכנית ות"ת בשיתוף קרן צוקרמן למלגות פוסט-דוקטורט המגיעים מארה"ב וקנדה בתחומי ה-STEM: מתווה לתשפ"ב

בהמשך לעקרונות המדיניות של מל"ג וות"ת בנושא סטודנטים בינלאומיים בישראל שאושרו בישיבת ות"ת ב-22.06.16 ובישיבת מל"ג ב-19.07.16, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 22.11.17 בנושא תכנית מלגות משותפת לבתר-דוקטורנטים מצטיינים בתחומי ה-STEM ממדינות ארה"ב וקנדה בשיתוף קרן צוקרמן המצ"ב כ"נספח א" להחלטה זו, ומאחר והרוב המוחלט של האוניברסיטאות המשתתפות בתכנית הביעו שביעות רצון מהתכנית ומעוניינות להמשיך אותה, ומאחר ונותרו עודפים בתקציב התכנית משלושת המחזורים הקודמים בשל העובדה שהאוניברסיטאות לא מימשו את מלוא המכסות שהוקצו להן, מחליטה ות"ת לאשר את הארכת תכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים בתחומי ה-STEM ממדינות ארה"ב וקנדה למחזור נוסף אחד (תשפ"ב-תשפ"ג) בתנאי התכנית המקורית, בשינויים הבאים:

1. ניתן יהיה להקצות עד שתי מלגות מתוך חמש המלגות המוקצות לכל אוניברסיטה עבור מלגאים שאינם אזרחים אמריקנים או קנדים, אך סיימו את לימודי הדוקטורט במוסד בארה"ב או קנדה ויתר המלגות יוענקו רק למועמדים אשר הינם אזרחי או תושבי קבע של ארה"ב או קנדה. 

2. מלגות דו-שנתיות יינתנו בשני מסלולים:

  • בתר-דוקטורט של שנתיים באחת מאוניברסיטאות המחקר המשתתפות בתכנית (המסלול המקורי).
  • בתר-דוקטורט משותף של שנתיים, כאשר חצי מתקופת המלגה יהיה באחת האוניברסיטאות המחקר המשתתפות בתכנית וחצי מתקופת המלגה יהיה באוניברסיטה מובילה בארה"ב או קנדה.

3. גובה המלגה

א)    גובה המלגה  המלגה במסלול א' יעמוד על 52,000 דולר לשנה: 44,400 דולר עבור מחייה ו-7,600  דולר עבור מחקר ונסיעות. מתוך כך, השתתפות המוסד הישראלי תעמוד על 2,000 דולר , ו- 50,000   דולר  יחולקו באופן שווה בין ות"ת לבין קרן צוקרמן.

ב) גובה המלגה במסלול ב' יעמוד על 60,000 דולר לשנה: 44,400 דולר עבור מחייה, 15,600 דולר עבור מחקר ונסיעות. מתוך כך, השתתפות המוסד הישראלי תעמוד על 2,000 דולר, השתתפות המוסדי האמריקאי/קנדי תעמוד על 8,000 דולר ו-50,000 דולר יחולקו באופן שווה בין ות"ת לבין קרן צוקרמן.

4. עלות המחזור הנוסף הינה בסה"כ 3,750,000 דולר מתוכם, השתתפות קרן צוקרמן בתכנית בסך של 1,875,000 דולר והשתתפות ות"ת בתכנית בסך של 1,875,000 דולר. כמו כן, 250,000 דולר מתוך התקציב הכולל ישמשו עבור הוצאות שיווק, פרסום וניהול התכנית. השתתפות ות"ת בתכנית תהיה מתוך העודפים שנותרו משלושת מחזורי התכנית הקודמים ולא נדרשת תוספת תקציבית מות"ת.

5. כתנאי לכניסת ההחלטה לתוקף, ייחתם סיכום עם קרן צוקרמן לעניין יישום החלטה זו.