22/07/14

הארכה (ראשונה, אקדמית) בשלוש שנים (עד יולי 2017) של ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על עבודתם ועל ההמלצה שהגישו.
  2. לאור החולשות בסגל ההוראה שהצביעו עליהן המומחים שבדקו את התוכנית, אשר לדעת חברי ועדת המשנה טרם זכו למענה מספק מצד המכללה, מחליטה המועצה לאמץ את המלצת ועדת המשנה מישיבתה ביום 1.7.2014 ולהאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות בשלוש שנים (דהיינו, עד חודש יולי 2017, ובלבד שבמועד זה יש למכללה הכרה). לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית.