12/09/17

הארכה (ראשונה) לשנתיים, עד ספטמבר 2019, של ההסמכה הזמנית להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך מיוחד למכללת לוינסקי לחינוך

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להאריך בשנתיים נוספות (עד ספטמבר 2019) את ההסמכה שניתנה למכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך מיוחד.
  3. על המכללה לתת דעתה לנושאים המוזכרים בחוות דעת הסוקרות מיום 23.7.2017, כדלקמן:

א.           על המכללה להמשיך לפעול לעדכון ולפיתוח הקורסים הנלמדים בהלימה למטרות המוצהרות של התוכנית, להציע ללומדים את חזית המחקר ולשלב בקורסים תיאורטיים דוגמאות ועשייה "מהשטח".

ב.           על המכללה להמשיך לפעול בתכנון לטווח רחוק בכל הנוגע להמשך בניית סגל ראוי, לטיפוחו ולגיבושו, וכמו כן לאפשר למרצים לקחת חלק פעיל בתחומי המחקר ולהתעדכן בתחום הנושאים הנלמדים, ולקיים פורומים עם חברי סגל ההוראה.

  1. לקראת תחילת שנה"ל תשע"ט תעביר המכללה דו"ח התקדמות שיתייחס, בין היתר, לסעיף 3 דלעיל.
  2. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".