30/06/15

הארכה (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד יוני 2018) של ההסמכה שניתנה למרכז האקדמי שערי משפט להעניק תואר ראשון בחשבונאות

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לצוות הסוקרים על עבודתם.
  2. להאריך את ההסמכה הזמנית של המרכז האקדמי שערי משפט לתקופה של שלוש שנים ( עד יוני 2018) להעניק תואר ראשון (B.A.) בחשבונאות.
  3. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"