04/03/14

הארכה שלישית (אקדמית) בשנתיים (עד מרץ 2016) של ההסמכה הזמנית שניתנה למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על חוות הדעת שהגישו בנושא.
  2. לאמץ את המלצות המומחים שניתנו בחוות הדעת במלואן, ולהאריך בשנתיים, דהיינו עד מרץ 2016, את ההסמכה של המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני (M.A.) בייעוץ ופיתוח ארגוני.
  3. לקראת תום תקופת הארכת ההסמכה, וכתנאי להארכתה, תיבדק התוכנית שוב, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בחוות דעת המומחים וביישום המלצותיהם.