01/07/14

הארכה (שלישית) "טכנית" לתקופה של שנה (עד יולי 2015) של ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון (B.A.) במינהל ומידניות ציבורית

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל , והחליטה להאריך טכנית את הסמכת המכללה האקדמית ספיר להעניק את התואר הראשון (B.A.) במינהל מדיניות ציבורית בשנה נוספת (דהיינו, עד סוף חודש יולי 2015, ובלבד שבמועד זה יש למכללה הכרה).  בהתאם לאמור בהחלטת המועצה מיום 16.6.2012, לאחר שתתקבל החלטת המועצה בדבר יישום המלצות ועדת האיכות, יובא הנושא בפני ועדת המשנה ובפני המועצה פעם נוספת.