28/07/15

הארכה (שלישית) לשנתיים (עד יולי 2017) של ההסמכה שניתנה למכללת אמונה-אפרתה להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במתמטיקה למסלול העל-יסודי (כיתות ז'-י')

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (28.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדת הבדיקה בראשות פרופ' דורית פטקין על עבודת עד כה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להאריך בשנתיים את ההסמכה של מכללת אמונה-אפרתה להעניק את התואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במתמטיקה במסלול העל-יסודי (ז'-י'), ולאפשר למכללה לקלוט מחזור נוסף בתשע"ו.
  3. בהמשך, ובכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המעבר שנקבעה ליישום הדגם המנחה להכשרת מורים למתמטיקה למסלול העל-יסודי (ז'-י') במכללות לחינוך (החלטת מל"ג מיום 10.6.2014), על התוכנית יהיה להיבדק ע"י ועדת היישום שהוקמה לנושא, בשאלת עמידתה המלאה של תוכנית הלימודים בתנאים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה לקיומן של תוכניות לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה למסלול העל-יסודי (ז'-י').
  4. על המכללה להמשיך בבנייה של גרעין של חברי סגל אקדמי צעיר ורענן מבחינה אקדמית, בעלי תואר שלישי בתחום החינוך המתמטי ובעלי פוטנציאל קידום (מפרסמים בארץ ובעולם ומשתתפים בכנסים בינ"ל ובכנסים מרכזיים בארץ) שיועסקו במשרה מלאה במוסד ובתוכנית, ושיהוו בעתיד גרעין הסגל העיקרי והמוביל של התוכנית ("סגל ליביתי").
  5. על המכללה לפעול להעמדת ראש תוכנית בדרגת מרצה בכיר ומעלה, ובעל רקורד אקדמי מוכח בתחום (חוקר ומפרסם) שיוכל לפעול לבניית התוכנית, פיתוחה ומיצובה.
  6. ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת לקראת סוף שנה"ל תשע"ו, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה במכללה, ואת התקדמות המכללה בנושאים השונים כמפורט בגוף הדו"ח של ועדת הבדיקה, לרבות פרסומים חדשים של חברי הסגל בתוכנית.
  7. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".