30/06/15

הארכה (שלישית) לתקופה של שנתיים (עד יוני 2017) של ההסמכה שניתנה למרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים, לרבות בהתייחס לתוכנית הלימודים לזרועות הבטחון והארכה (שלישית) לתקופה של שנתיים (עד יוני 2017) של ההסמכה שניתנה למרכז האקדמי פרס להעניק תואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.2015) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה  בעניין  הארכת ההסמכה של המרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים ותואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים.   תת-ועדת המשנה עיינה בחוות  דעת הסוקרים,  לבקשת המוסד קיימה דיון משותף עם נציגיו  וכן  עיינה בתשובת המוסד שהתקבלה לאחר הדיון המשותף.  נוכח  הליקויים הרבים עליהם הצביעו הסוקרים וחוסר שביעות הרצון מתשובות המוסד, אימצה המועצה את המלצת תת-ועדת המשנה והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם.
  2. להאריך בשנתיים נוספות (עד יוני 2017) את הסמכת המרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים ותואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים.
  3. להקים ועדת בדיקה אשר תתבקש להגיש למל"ג עד דצמבר 2015 ולקראת פתיחת ההרשמה לשנה"ל תשע"ז דיווח על מצב התוכניות, והמלצה באשר להמשך הפעלת התוכניות והרשמת סטודנטים אליהן.
  4. המוסד לא ירשום סטודנטים חדשים לתוכניות הלימודים במנהל עסקים לשנה"ל תשע"ז. רישום סטודנטים חדשים לתוכניות הלימודים במנהל עסקים לשנה"ל תשע"ז מותנה בקבלת אישור המל"ג מראש.
  5. לאחר שתקבל את דיווח ועדת הבדיקה, תדון המל"ג באפשרות המשך קיום התוכנית ורישום סטודנטים חדשים לשנה"ל תשע"ז. המל"ג תוכל להחליט על ביטול ההסמכה גם במהלך השנתיים ובהתאם לממצאי ועדת הבדיקה. ככל שהמל"ג תאפשר את המשך ההסמכה בתוכניות, תמשיך ועדת הבדיקה לעקוב אחר התקדמות התוכניות, ותגיש המלצתה למל"ג גם בדבר הארכת הסמכה מעבר לשנתיים.
  6. בהתאם להצהרות נציגי המוסד, תת-ועדת המשנה רושמת לפניה כי החל משנה"ל תשע"ו לא ייפתחו תוכניות לימודים לזרועות הביטחון ולא תפתח כיתת מסלול הגשמה בתוכניות הלימודים הנדונות.
  7. מתן ההסמכה כפוף גם להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".