07/03/17

הארכה (שלישית) עד יוני 2018 של ההסמכה הזמנית למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (LL.B.) במשפטים

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות דעתם.
  2. להאריך את ההסמכה עד יוני 2018 למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (LL.B.) במשפטים.
  3. במהלך שנה זו להקים וועדה מקצועית אשר תבחן את מכלול מרכיביה של התוכנית ובפרט את תיקון הליקויים שפורטו בחוות דעת הסוקרים.
  4. רישום סטודנטים חדשים לשנת הלימודים תשע"ט מותנת בהמלצת הועדה המקצועית שתוגש למל"ג.
  5. מתן ההסמכה כפוף גם להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".