10/06/14

הארכה של ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר שני "מוסמך במדעים" (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת מערכות

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' דב דביר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להאריך את ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר שני "מוסמך במדעים" (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת מערכות.  משך ההסמכה כפוף להכרה במוסד.  בהתאם להמלצת הוועדה, עם הארכת ההכרה במוסד, לא תידרש בדיקה אקדמית לתוכנית.
  3. על המכללה להקפיד כי לא יתקבלו לתוכנית הלימודים מועמדים עם ממוצע ציונים נמוך מ-75 (גם כחריג).
  4. על המכללה לעשות מאמצים להעמיד סגל הוראה הכולל מרצים בעלי תואר שלישי ומעלה שהמוסד מהווה את מקום עיסוקם העיקרי.