08/04/14

הארכה (שניה, אקדמית) בשלוש שנים (עד אפריל 2017) של ההסמכה שניתנה למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר ראשון (B.A.) בחינוך

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת            המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להאריך את ההסמכה של המרכז ללימודים אקדמיים להעניק תואר ראשון (B.A.) בחינוך בשלוש שנים נוספות, דהיינו עד אפריל 2017.
  3. כתנאי להארכת ההסמכה הזמנית, על המרכז לפעול בהתאם להחלטת המל"ג מיום ג' בתמוז תשע"ג (11.6.2013) בעניין "אנגלית כשפה זרה", כולל ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה.
  4. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה, תיבדק התוכנית על ידי הוועדה בהתאם להחלטות מל"ג הנוגעות לעניין ולמדיניותה בנושאים שונים, ובהתאם למפורט בדו"ח הוועדה.