08/04/14

הארכה שניה (אקדמית) בשלוש שנים (עד ינואר 2017) של ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית הדסה ירושלים, להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה במדעי המחשב

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואה וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשות פרופ' עמירם יהודאי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להאריך את ההסמכה הזמנית שניתנה למכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר שני (Sc.) ללא תזה במדעי המחשב למשך שלוש שנים נוספות, דהיינו עד ינואר 2017.
  3. עד לתום שנת הלימודים תשע"ה, על מצבת הסגל לכלול איש סגל בדרגת פרופסור חבר ומעלה, במסלול הרגיל, במשרה מלאה.
  4. על המכללה להמשיך לפתח את הסגל האקדמי הבכיר ולהגדיל את היקף ההעסקה של אנשי הסגל הבכיר.
  5. כתנאי לחידוש ההסמכה הזמנית, תיבדק התוכנית מחדש.