10/06/14

הארכה (שניה) בשלוש שנים (עד יוני 2017) של ההסמכה האקדמית שניתנה למכללה ירושלים להעניק תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להאריך בשלוש שנים (עד יוני 2017) את ההסמכה שניתנה למכללה ירושלים להעניק תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך.
  3. יש לפעול לגיוס של סגל אקדמי בכיר שיועסק במכללה בהיקפי משרה גדולים יותר.
  4. על המכללה להעביר התייחסותה להערות הוועדה שנשלחו אליה ביום 8.5.2014, לא יאוחר מתחילת שנה"ל תשע"ה.
  5. במידה והמכללה תרצה לשנות קורסים ו/או את המרצים המלמדים ו/או את דרכי מדידת הישגי הסטודנטים בקורסי החובה בתוכנית, היא תוכל לעשות זאת רק באישורה של       הוועדה.
  6. הקורסים העוסקים במבוא למנהל החינוך, במנהיגות חינוכית ובמדיניות חינוכית יילמדו ע"י בעלי תואר שלישי במנהל חינוך בלבד, וחל איסור לפטור סטודנטים מהקורסים הללו       על סמך לימודים קודמים. מתן פטור בקורסים אחרים מותנה במקרים חריגים בהם          נבדקה התאמה מוחלטת בין תכני  הקורס בגינו מתבקש הפטור לבין תכני הקורס שנלמד     במכללה.
  7. בינואר 2014 תעביר המכללה לעיונה של הוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה דוגמאות של פרויקטי הגמר של המחזור השני בתוכנית.