22/07/14

הארכה (שניה) בשנתיים (עד יולי 2016) של ההסמכה הזמנית שניתנה למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשות פרופ' אבנר הלוי, ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה בשנתיים נוספות, דהיינו עד יולי 2016.
  3. על הוועדה המלווה לבדוק את התאמת תוכנית הלימודים לשם התואר המוענק.
  4. ועדת המשנה מוכנה לשקול קיום תוכנית לימודים לתואר ראשון ב"הנדסת איכות ואמינות" לבעלי רקע דיסציפלינרי רלוונטי (בעלי תואר ראשון או הנדסאים).