08/09/15

הארכה (שניה) בשנתיים (עד יולי 2017) של ההסמכה של המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני (LL.M.) עם תזה במשפטים

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (8.9.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' ישראל גלעד על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה המלווה ולהאריך למסלול האקדמי של המכללה למנהל את ההסמכה הזמנית להעניק תואר שני מחקרי במשפטים בשנתיים, עד סוף שנה"ל תשע"ז.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי לחידושה ייבחנו עבודות תזה (לפחות שתיים), יוערך תהליך שיפוט התזה, ויבדקו רמתו ואיכותו של המסלול המחקרי.
  4. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"
  5. לאור העובדה שהמל"ג עומדת לדון בדו"ח הוועדה להערכת איכות במשפטים, יידרש המסלול האקדמי של המכללה למנהל לפעול בהתאם להחלטות שיתקבלו במל"ג בנושא זה.