10/06/14

הארכה (שניה) בשנתיים (עד יוני 2016) של ההסמכה האקדמית שניתנה למכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך משלב

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' חפציבה ליפשיץ-והב על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להאריך בשנתיים את ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך משלב.
  3. המכללה מתבקשת להעביר את התייחסותה למכתב הוועדה שנשלח אליה ביום 25.5.2014, לא יאוחר מתחילת שנה"ל תשע"ה, ולהתחיל לפעול לתיקון התוכנית בהתאם לאמור במכתב זה לאלתר.
  4. בסוף שנה"ל תשע"ה, תעביר המכללה דו"ח התפתחות לתוכנית, שיכלול בין היתר את התפלגות הציונים בתוכנית, וכן דוגמאות לבחינות ולפרויקטי גמר ברמות שונות.