10/11/15

הארכה (שניה) בשנתיים (עד נובמבר 2017) של הסמכת המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה

בישיבתה ביום כ"ח בחשון תשע"ו (10.11.2015)  דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 28.7.2015 ובדו"ח הוועדה שבדקה לקראת הארכת ההסמכה את תוכנית הלימודים בפסיכולוגיה המתקיימת במסלול האקדמי של המכללה למינהל.

לאחר שתת-ועדת המשנה שמעה את נציגי המכללה.  החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית,  כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשות פרופ' נורית ירמיה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאור העובדה שנציגי המוסד הודיעו לתת-ועדת המשנה כי בכוונתם למנות את פרופ' שמואל אליס כראש התוכנית, וכן לקלוט לקראת שנה"ל תשע"ו-תשע"ז פרופ' מן המניין בתחום הפסיכולוגיה, ועוד שתי חברות סגל אקדמי בעלות אופק מחקרי ופוטנציאל קידום, מחליטה המל"ג להאריך את ההסמכה בתוכנית הלימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה במסלול האקדמי של המכללה למינהל בשנתיים נוספות, דהיינו עד נובמבר 2017.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי לחידושה תיבדק התוכנית בשנית, לרבות מחויבות הסגל ללמד בתוכנית והיקפי העסקתו.
  4. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".