08/09/15

הארכה (שניה) בשנתיים (עד ספטמבר 2017) של ההסמכה של המכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (8.9.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להאריך בשנתיים את ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך.
  3. בשל התרשמות הוועדה המקצועית שהתוכנית מתקשה לקבל צביון של תוכנית בניהול וארגון מערכות חינוך, מתבקשת המכללה לפעול כלהלן:

א.         להקפיד כי קורסי החובה בתוכנית יהיו בהכרח קשורים לתחום מנהל החינוך.

ב.         להוסיף לתוכנית התייחסות לטכניקות ניהוליות, לכלכלה, לתקצוב, לניהול עצמי וליחסי הורים-בית ספר .

ג.          מוצע למכללה להטיל על הסטודנטים כתיבת פרויקט גמר ולא ניירות עמדה. יש להקפיד כי פרויקטי הגמר יתמקדו בתחום מנהל החינוך.

  1. לקראת תחילת שנה"ל תשע"ו תעביר המכללה תוכנית מתוקנת שתכלול התייחסותה לסעיפים 2א-ג לעיל.
  2. כאשר יוגשו למכללה פרויקטי גמר שנכתבו לאחר השינויים בתוכנית בהתאם לסעיפים 2א-ג, תעביר המכללה לוועדה רשימה שתכלול את נושאי הפרויקטים. הוועדה תבחר מספר פרויקטים לעיונה.
  3. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 22.7.2014 בנושא הגבלת מספר ההסמכות הזמניות שמעניקה המל"ג למוסדות להשכלה גבוהה, לא תהיה אפשרות להאריך שוב את ההסמכה של המכללה להעניק את התואר.