08/04/14

הארכה שניה (טכנית) לשלוש שנים (עד אפריל 2017) של ההסמכה הזמנית שניתנה למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון (M.A.) בשיווק טכנולוגי

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להאריך טכנית את ההסמכה של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון (A.) בשיווק טכנולוגיה לתקופה של שלוש שנים נוספות, דהיינו עד אפריל 2017.
  2. מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לתוכנית הלימודים יועלה לדיון במליאת המועצה, חלק מדיון באשר למתן הכרה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית ספיר כמוסד להשכלה גבוהה.
  3. בעת חידוש ההסמכה, לא יהיה צורך בבדיקה אקדמית נוספת של תוכנית הלימודים.