01/07/14

הארכה (שניה) לשנתיים (עד יולי 2016) של ההסמכה שניתנה לשנקר, בי"ס גבוה להנדסה, אמנות ועיצוב להעניק תואר ראשון (B.F.A.) באמנות רב-תחומית

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות דעתם ועל עבודתם עד כה.
  2. להאריך בשנתיים (עד יולי 2016) את ההסמכה של שנקר, בי"ס גבוה להנדסה, אמנות ועיצוב, להעניק תואר ראשון (B.F.A.) באמנות רב תחומית.
  3. עד פברואר 2015, מתבקש המוסד להצביע על השינויים שערך בתוכנית, וזאת בהתייחס לכלל הסעיפים שהועלו בחוות דעת הסוקרים.