13/05/14

הארכה (שניה) לתקופה של שלוש שנים (עד אפריל 2017) של ההסמכה הזמנית שניתנה למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.A.) בעבודה סוציאלית

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את חוות דעת המומחים ולהאריך את ההכרה במכללה האקדמית צפת כמוסד להשכלה גבוהה ואת הסמכתה להעניק תואר ראשון בעבודה סוציאלית (B.A.) בשלוש שנים (דהיינו, עד חודש אפריל 2017).
  3. בהתאם להמלצת ות"ת מיום 9.4.2014, לקראת שלב הארכת ההכרה וההסמכה על המכללה:

א.         לעבות את סגל ההוראה של התוכנית באנשי סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה;

ב.         להציג הסכמים ארוכי טווח עם מקומות ההכשרה המעשית.

4. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה, תיבדק התוכנית בשנית, לרבות הנושאים המפורטים בסעיף 3 לעיל.