07/03/17

הארכה (שניה) לתקופה של שנה, עד מרץ 2018, של ההסמכה הזמנית להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בכלכלה יישומית למסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה.  המועצה להשכלה גבוהה קראה את חוות דעת הסוקרים שבדקו את תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (M.A.) בכלכלה יישומית וכן קיבלה דיווח ראשוני אודות המלצותיה של הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בנושא. המל"ג עודכנה בכך שהדו"ח הסופי של הוועדה הבינלאומית להערכת איכות יועבר לעיון המוסד ולדיון במל"ג באחת מישיבותיה הקרובות.

לאחר שקילת חוות הדעת המקצועיות וחוות דעתה של הוועדה הבינלאומית, החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:

1 .        להאריך את ההסמכה לתקופה של שנה (דהיינו, עד מרץ 2018) של המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני ללא תזה (M.A.) בכלכלה יישומית.

2 .        במהלך שנה זו, ועדת המשנה תתבקש לדון בתוכנית בהתייחס לדו"ח הוועדה הבינלאומית, תגובת