15/07/14

הארכה (שניה) לתקופה של שנתיים (עד יולי 2016) של ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן חל"ץ להעניק תואר ראשון (B.S.N.) בתוכנית השלמה בסיעוד

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' תמר קרוליק על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה המאומצת.
  2. להאריך את הסמכת המכללה האקדמית לישראל ברמת גן, להעניק תואר בתוכנית השלמה לתואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד, וזאת לתקופה של שנתיים (עד יולי 2016).
  3. לאשר למכללה לרשום סטודנטים לתוכנית לשני מחזורים בשנה (סמסטר א' וסמסטר ב'). על המכללה להקפיד על הפרדה בין המחזור הראשון לשני, דהיינו, לא יהיו לומדים ממחזור אחד בקורס הניתן למחזור אחר.
  4. להסיר את ההגבלה על מספר הסטודנטים בתוכנית, ובתנאי שיישמרו מספרי הסטודנטים בקורסים בהם נדרשות קבוצות קטנות.
  5. במהלך תקופת ההסמכה הזמנית, תתבקש המכללה להגיש דו"ח התפתחות אודות התוכנית.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 8.11.2011 בנושא "תוכניות השלה לתואר ראשון בסיעוד" ובהמשך להמלצת הות"ת בנושא זה מיום 21.9.2011, החל מסוף סמסטר א' של שנה"ל תשע"ז, ינואר 2017, לא יתאפשר עוד קיומן של תוכניות השלמה בסיעוד במוסדות להשכלה גבוהה וות"ת לא תתמוך יותר במימון תוכניות השלמה אלה. משמעות הדבר היא שהמחזור האחרון שיוכל להתחיל בלימודים אלה כמחזור חדש יהיה המחזור שיחל את לימודיו בתחילת שנת הלימודים תשע"ה, אוקטובר 2015.