08/09/15

הארכה (שניה) לתקופה של שנתיים (עד ספטמבר 2017) של ההסמכה של מרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני (M.B.A.) עם תזה במינהל עסקים

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (8.9.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו.
  2. להאריך את הסמכת המרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני (M.B.A.) במסלול המחקרי במנהל עסקים בשנתיים נוספות ( עד ספטמבר, 2017).
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה יש לבדוק, בין היתר, את הנושאים הבאים:
  • רמת התזות של מסיימי המסלול המחקרי
  • מספר הסטודנטים הלומדים במסלול המחקרי
  • עמידת המוסד בתנאי הקבלה

מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".