10/06/14

הארכה (שניה) של ההסמכה שניתנה לאפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל- אביב להעניק תואר שני M.Sc. ללא תזה בהנדסת מערכות

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' דב דביר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לתת לאפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב, הסמכה זמנית להעניק תואר שני "מוסמך במדעים" (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת מערכות לתקופה של שנתיים, עד יוני 2016.
  3. על המכללה לדווח עד סוף תשע"ה על קליטת חברי סגל נוספים בעלי תואר שלישי. מצבת הסגל תיבדק על ידי סוקר לקראת המשך ההסמכה.
  4. על המכללה להקפיד כי לא יתקבלו לתוכנית הלימודים מועמדים עם ממוצע ציונים נמוך מ-75 (גם כחריג).