04/03/14

הארכה שנייה (אקדמית) בשלוש שנים (עד מרץ 2017) של ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את חוות דעת המומחים על כל המלצותיה ולהאריך בשלוש שנים נוספות (עד מרץ 2017) את הסמכתה של המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה.
  3. במסגרת שלוש השנים האלה על המוסד לתגבר את מצב סגל ההוראה הבכיר במחלקה וכן עליו לספק לסטודנטים יותר קורסי ליבה עם חברי סגל בדרגת פרופסור.
  4. לקראת תום תקופת הארכת ההסמכה וכתנאי להארכה נוספת, ייבחנו סוקרים את מכלול הנושאים המפורטים בחוות דעת המומחים לעניין הארכת ההסמכה, ואת נושא הסגל בפרט.