22/07/14

הארכה (שנייה, אקדמית) בשנה (עד יולי 2015) של ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון (B.A.) בתקשורת

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את חוות דעת המומחים ולהאריך בשנה את ההסמכה של המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון (B.A) בתקשורת (דהיינו עד יולי 2015).
  3. על המכללה לבצע שינויים בתוכנית בהתאם להמלצות המפורטות בחוות דעת המומחים לרבות שינויים בסגל כלהלן:
  • לגייס חבר סגל במשרה מלאה בדרגת פרופסור;
  • להגדיל את סך כל משרות הסגל האקדמי הבכיר לארבע לפחות, שניים מהם במשרות מלאות במחלקה לתקשורת, ולהתחייב כי מספר זה יגדל בעתיד בהתאמה לגידול במספר הסטודנטים;
  • לדאוג כי חברי הסגל הבכיר ילמדו את מרבית קורסי הליבה.

4. על המכללה להגיש דו"ח התקדמות, לרבות עמידת המכללה בסעיף 3 לעיל, עד סוף חודש דצמבר 2014 שיועבר לבדיקת המומחים.