04/03/14

הארכה שנייה (אקדמית) בשנתיים (עד מרץ 2016) של ההסמכה הזמנית שניתנה למרכז האקדמי למשפט ולעסקים להעניק תואר ראשון (B.A.) בחשבונאות

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות דעתם שהגישו.
  2. להאריך בשנתיים נוספות (דהיינו, עד מרץ 2016) את הסמכת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים להעניק תואר ראשון (B.A.) בחשבונות.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה, תיבדק תוכנית הלימודים בשנית.