22/03/16

הארכה (שנייה) לתקופה של שנתיים של ההסמכה שניתנה למכללה לחינוך, מדעים וספורט אוהלו להעניק תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך

בישיבתה שהתקיימה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו (22.3.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, כדלקמן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להאריך בשנתיים נוספות (עד מרץ 2018) את ההסמכה שניתנה למכללה לחינוך, מדעים וספורט אוהלו, להעניק תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך.
  3. במהלך שתי שנות ההסמכה מתבקשת המכללה לפעול כלהלן:

א.         להעמיד בראש התוכנית איש אקדמיה בכיר שתחום התמחותו מנהל החינוך.

ב.         לגייס חברי סגל נוספים שתחום התמחותם במנהל חינוך והם בעלי ניסיון מחקרי. על המכללה לעשות מאמץ שכל חברי הסגל יהיו בדרגה האקדמית "מרצה" לפחות, כאמור בהחלטת המל"ג לעניין לימודים לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה.

ג.          להקפיד על הלימה בין תחום התמחותם של חברי הסגל לקורסים אותם הם מלמדים.

ד.         להקפיד על איזון בין בחינות לעבודות כמטלות סיום הקורסים ובמיוחד בקורסי המבוא.

ה.         להקפיד על רשימות ביבליוגרפיות מעודכנות.

ו.          לא ניתן לפטור סטודנטים מהשתתפות בקורסי החובה של התוכנית על סמך לימודים קודמים.

ז.          בינואר 2017 תעביר המכללה דו"ח התפתחות ודוגמאות לפרויקטי גמר.

  1. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 22.7.2015 בנושא הגבלת מספר ההסמכות הזמניות שמעניקה המל"ג למוסדות להשכלה גבוהה, לא תהיה אפשרות להאריך שוב את ההסמכה של המכללה להעניק את התואר.