01/07/14

הארכה (תשיעית) "טכנית" לתקופה של שנה (עד יולי 2015) של ההסמכה שניתנה למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה להאריך (טכנית) את ההסמכה של המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב לתקופה של שנה, עד סוף יולי 2015.