22/12/15

הארכת אישור ההפעלה לבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.F.A.) באמנות במסגרת המח"ר

בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (22.12.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' אבישי אייל ופרופ' חיים פינקלשטיין על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להאריך לבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים את האישור לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.F.A.) באמנות במסגרת המח"ר (לנשים) בשנתיים נוספות, עד דצמבר 2017.
  3. בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים צריכה לפעול להקמת ועדת היגוי או וועדה אקדמית מלווה לתוכנית לשם ליווי ומעקב אחר התוכנית.
  4. לקראת מתן האישור הסופי, ייבדקו כלל הנושאים שעלו בחוות דעת הסוקרים (מיום 15.11.2015) וביניהם: שילוב מרצים בכירים בתוכנית, הגדרת מטרות התוכנית וייחודה (לאור האתגרים הקיימים בהוראת התחום בחברה החרדית), סילבוסים לכל קורס, תוכנית פיתוח מנומקת לספרייה במח"ר, וכן תערוכת סוף שנה ד'.
  5. לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ז, בצלאל תתבקש להגיש דו"ח התקדמות מפורט אודות התוכנית שיועבר לעיון הסוקרים.