09/06/15

הארכת אישור ההפעלה של תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בחשבונאות ומערכות מידע במח"ר דעת של המרכז האקדמי לב

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. בהתאם לחוות דעת הסוקר לפיה קיימת זהות בין התוכניות במוסד האם לבין מח"ר-דעת, לאשר למרכז האקדמי לב להפעיל את תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בחשבונאות ומערכות מידע במח"ר דעת (קמפוס חרדי לנשים בירושלים).
  3. המשך קיום התוכנית במח"ר של המרכז האקדמי לב מותנה בגיוס חבר סגל נוסף עם תואר שלישי בחשבונאות עד תחילת שנת הלימודים תשע"ז.
  4. לאור העובדה שהמל"ג עומדת לדון בדו"ח הוועדה להערכת איכות במינהל עסקים וחשבונאות במסגרות לחרדים, יידרש המרכז האקדמי לב לפעול בהתאם להחלטות שיתקבלו במל"ג בנושא זה.