10/06/14

הארכת האישור לקיום תוכניות לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) של מכללת לוינסקי לחינוך בקמפוס המכללה באילת

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת       המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להאריך בחמש שנים (עד יוני 2019) את האישור הזמני שניתן למכללת לוינסקי לחינוך לקיים בקמפוס המכללה באילת את תוכניות הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.), כמפורט להלן:
  • התמחות לגיל הרך ולימודים כלליים במסגרת מסלול הגן (גיל לידה – 6)
  • התמחות חינוך מיוחד ולימודים כלליים במסגרת מסלול החינוך המיוחד (גילאי 6 – 21)
  • התמחות בספרות עברית ולימודים כלליים במסגרת המסלול היסודי (כיתות א-ו)

2. לקראת תום תקופת האישור, כאמור בסעיף 1 לעיל, תעביר המכללה דו"ח התקדמות של התוכניות, אשר יכלול, בין היתר, השוואה של השינויים שחלו במהלך חמש השנים בין התוכניות בקמפוס באילת ובין התוכניות בקמפוס האם בתל-אביב.