08/08/17

הארכת האישור לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה כימית בשפה האנגלית לטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל בדבר חוות הדעת של הסוקר אשר בדק את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה כימית בשפה האנגלית המתקיימת בטכניון מכון טכנולוגי לישראל, והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר פרופ' מרדכי שחם על חוות הדעת שהגיש ועל עבודתו עד כה.
  2. לאשר לטכניון מכון טכנולוגי לישראל להמשיך ולקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.)  בהנדסה כימית בשפה האנגלית, ללא מגבלת זמן.