26/05/20

הארכת האישור של אוניברסיטת בר-אילן לקיים את התוכנית לתואר ראשון דו-חוגי בייעוץ חינוכי במסגרת המח"ר

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשה של אוניברסיטת בר-אילן להאריך את האישור לקיים את התוכנית לתואר ראשון דו-חוגי בייעוץ חינוכי במסגרת המח"ר שקיבלה מהמל"ג, וזאת מאחר שהתוכנית לא נפתחה מעל שנתיים מאז מועד האישור (12.9.17). על בסיס חומר הבקשה ובהמשך להחלטת מל"ג מיום 19.9.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורשום", החליטה המל"ג לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, מדעי הרוח, אמנויות, כלהלן:

  1. להאריך את תוקף האישור בשנתיים נוספות.
  2. בתום שנה מהפעלת התוכנית תיבדק התוכנית על-ידי סוקר.