13/05/14

הארכת ההיתר למוסד האקדמי נצרת ואישור הפרסום והרשמת הסטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בכימיה

ההיתר שהוענק למוסד האקדמי נצרת ואישור הפרסום והרשמת הסטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בכימיה עתידים להסתיים ב- 21.5.2014.

המל"ג עודכנה בכך שבבדיקות תקציביות שנערכו לאחרונה ע"י רו"ח חיצוני לצורך בחינת אפשרות ההכרה במוסד, נמצא כי המוסד מתקשה להוכיח איתנות פיננסית, וכי הצוות המקצועי של ות"ת-מל"ג מצוי בעיצומם של דיונים בנושא זה ובנושאים נוספים הנוגעים למוסד לצורך הבאת המלצה בעניין עתידו של המוסד.

לאור האמור, על מנת לאפשר ארכה לבחינת פתרונות בנושא ובנסיבות העניין, החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) כלהלן:

  1. להאריך טכנית עד סוף דצמבר 2014 את ההיתר של המוסד האקדמי נצרת ואישור הפרסום והרשמת הסטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בכימיה, וזאת בכדי לאפשר למוסד להמשיך לרשום סטודנטים לתוכנית זו ולשנת הלימודים תשע"ה בלבד.
  2. עד להבהרת מצבו הפיננסי של המוסד וקבלת החלטה בדבר עתידו, יושהה הטיפול בבקשות המוסד לפתוח תוכניות לימודים חדשות.
  3. הצוות המקצועי של מל"ג-ות"ת יבחן עם המוסד את האפשרויות בהתייחס לסטודנטים שסיימו כבר את לימודיהם בתוכנית הנדונה:

א.         הפעלת רשת בטחון אקדמית, שתאפשר לסטודנטים לסיים לימודיהם במוסד אחר המוסמך להעניק את התואר;

ב.         הסטודנטים ימתינו עד להבהרת ענייניו של המוסד וקבלת החלטות בות"ת ובמל"ג.

4. אין בהחלטה זו כדי לגרוע מהאפשרות כי בסיום הליך בחינת עתיד המוסד, יתכן כי לא ניתן יהיה לסיים את לימודיהם של הסטודנטים בתוכנית הנדונה במסגרת המוסד עצמו.

5. החלטה זו מותנית באישור הוות"ת.