10/06/15

הארכת ההכרה במכללה האקדמית אחוה

בישיבתה ביום 10.6.2015 דנה ות"ת בנושא הארכת הכרה במכללה האקדמית אחוה והיא מחליטה להמליץ למל"ג כדלהלן:

 

  1. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, המשפטיים והעסקת סגל, להאריך את ההכרה הזמנית בשלוש שנים למוסד.
  2. לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ו תגיש המכללה דיווח אודות תיקון החריגות בהעסקה של הסגל ע"פ הנחיות יחידת השכר ותנאי העסקה בות"ת.
  3. כתנאי להארכת ההכרה, תשוב ותבחן עמידת המכללה בכל החלטות/הנחיות מל"ג-ות"ת ביחס להעסקת הסגל בתכניות ובפרט עמידת המכללה בהנחיות משרד החינוך ביחס לסגל שבאחריות משרד החינוך.
  4. בנוסף, עד תום תקופת הארכת ההכרה הזמנית על המכללה להסדיר סופית את כל הזכויות שלה במקרקעין.