08/07/20

הארכת ההכרה במכללה האקדמית אחוה – מסמך מס' 4741

בישיבתה ביום 8.7.2020 דנה ות"ת בנושא הארכת ההכרה  במכללה האקדמית אחוה.

נוכח הליקויים שנמצאו בניהול המכללה כמפורט בדו"ח ועדת ההכרה ולאור חוות הדעת המקצועיות מאת אגפי ות"ת, ממליצה ות"ת למל"ג להאריך את ההכרה הזמנית במכללה האקדמית אחוה לתקופה של שנה (עד תום יולי 2021), זאת בכפוף לקיום התנאים הבאים:

  1. עמידה מלאה של המכללה בהנחיות התאגידיות של מל"ג/ות"ת, ובפרט:
  • סיום כהונתם של ארבעת החברים בוועד המנהל החורגים מתקופות הכהונה, זאת בתוך 3 חודשים ממועד החלטה זו.
  • אישור התקנון התאגידי המתוקן באסיפה הכללית וברשם העמותות עד ליום 11.2.2021.

 

  1. עד לתום תקופת ההכרה הזמנית תשלים המכללה את הליך איוש האסיפה הכללית והועד המנהל וכן את הליך בחירת הנשיא, בהתאם למתווה שסוכם במסגרת ההליך המשפטי, ובאופן שהרכבם יעמוד בהנחיות התאגידיות של מל"ג/ות"ת.
  2. הסדרת חריגות ההעסקה שעלו בבדיקת היחידה לשכר ותנאי העסקה בות"ת עד פתיחת שנה"ל תשפ"א. לקראת סיום תקופת ההכרה הזמנית, תיבחן המכללה באופן מקיף ומעמיק בהתייחס לתנאי העסקתם של כלל חברי הסגל האקדמי במכללה. כמו כן ובנוסף תיבדק עמידה מלאה של חברי הסגל הליבתי בהגדרות המל"ג לסגל ליבתי.

המכללה תדווח לצוות המקצועי על עמידה בתנאים דלעיל.

ככל שהמכללה לא תעמוד בתנאים דלעיל ובמועדים שנקבעו, יובא לדיון בות"ת ובמל"ג רישום סטודנטים חדשים לשנה"ל תשפ"ב.

תוצאות הצבעה

5 – בעד; 1 – נגד

ההחלטה התקבלה