16/10/18

הארכת ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לתקופה של ארבע שנים, עד אוקטובר 2022

בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018)  דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה בנושא הארכת ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה והיא מחליטה כלהלן:

  1. להעניק למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה הכרה זמנית לתקופה של ארבע שנים, עד לתום שנה"ל תשפ"ב, דהיינו אוקטובר 2022.
  1. כתנאי להארכת הכרה עתידית, על המוסד לעמוד בהתניות המפורטות להלן:

א.         עמידה בהנחיות התאגידיות בדבר המבנה הניהולי של המוסד

ב.         הסדרת חריגות העסקת סגל ההוראה במוסד

ג.          הסדרת ההתחשבנויות השונות לטווח הארוך בין המוסד לאורט ישראל, והוכחת האיתנות הפיננסית הדרושה עם שינוי ההתחשבנות

ד.         הסדרת השימוש במבנים לצרכי המכללה האקדמית והסרת הסיכונים השונים להם חשוף המוסד היום אשר יאפשרו פעילות לטווח הארוך.