15/08/18

הארכת ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בישיבתה ביום 15.8.18 דנה ות"ת בהארכת ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה. בפני ות"ת עמדו חוות הדעת של אגף התקציבים, חוות דעת הלשכה המשפטית וחוות דעת היחידה לשכר ותנאי העסקה של ות"ת וכן דו"ח ועדת ההכרה האקדמית בראשותו של פרופ' גדעון לנגהולץ.

לאור האמור לעיל, ממליצה ות"ת למל"ג כדלהלן:

  1. להעניק למכללה האקדמית אורט בראודה הארכת ההכרה הזמנית לתקופה של 4 שנים, עד לתום שנה"ל תשפ"ב, דהיינו אוגוסט 2022.
  2. בחלוף תקופת ההכרה וכתנאי להארכת ההכרה, על המוסד לעמוד בהתניות המפורטות להלן:
  • עמידה בהנחיות ות"ת בדבר המבנה הניהולי של המוסד
  • הסדרת חריגות העסקת סגל ההוראה במוסד
  • הסדרת ההתחשבנויות השונות לטווח הארוך בין המוסד לאורט ישראל, והוכחת האיתנות הפיננסית הדרושה עם שינוי ההתחשבנות
  • הסדרת השימוש במבנים לצרכי המכללה האקדמית והסרת הסיכונים השונים להם חשוף המוסד היום אשר יאפשרו פעילות לטווח הארוך.
  1. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 30.6.2015 בדבר נוהל פנימי לביצוע תהליך הבדיקה להכרה של מוסדות להשכלה גבוהה, וכתנאי נוסף להארכת ההכרה, תוקם ועדת הכרה מוסדית אשר תבחן את המוסד בהיבטים האקדמיים.