22/02/17

הארכת ההכרה במכללה האקדמית לחברה ואמנויות

לאחר שהובא בפניה המתווה העקרוני למיזוג פעילות המכללה האקדמית לחברה ואמנויות לקריה האקדמית אונו ששלחו המוסדות מיום 9.2.17 ולאחר שקבלה סקירה בעניין המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי, משפטים לעניין הארכת ההסמכה בתכנית הלימודים לתואר שני בחברה ואמנויות של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות, דנה ות"ת בישיבתה ביום 22.2.17 בנושא הארכה (טכנית) של ההכרה הזמנית במכללה האקדמית לחברה ואומנויות והיא מחליטה כדלהלן:

  1. לבקש מהצוות המקצועי להתחיל בהליך בדיקה של המתווה שהוגש ע"י המוסדות למיזוג המכללה האקדמית לחברה ואמנויות לקריה האקדמית, כולל התייחסות לשלד ולמבנה המוצע, לרבות לתקופה המבוקשת להשלמת מעבר הפעילות לקריית אונו (התקופה שהוצעה במתווה בת 10 שנים אינה נראית סבירה בנסיבות), למשמעויות הכספיות, המשפטיות וכו' ולאחר מכן להביא הצעה לות"ת בנושא.
  2. במטרה לאפשר זמן מספיק להליך הבדיקה למתווה המיזוג, מבלי לפגוע בסטודנטים הלומדים במוסד, להמליץ למל"ג להאריך (טכנית) את ההכרה במוסד עד סוף שנת הלימודים הנוכחית (ספטמבר 2017) ואת ההסמכה של תכנית הלימודים לתואר שני A. בחברה ואומנויות למשך אותה תקופה.
  3. במהלך תקופה זו ייבחן נושא המיזוג ותיקון הליקויים בתכנית הלימודים לתואר שני בחברה ואמנויות, ובהתאם לכך תיבחן הארכת ההכרה במוסד וההסמכה בתכנית הנדונה.
  4. ות"ת מבקשת לקבל מהצוות המקצועי המלצות לעניין מתווה המיזוג לא יאוחר מחודש מאי 2017, זאת על מנת לאפשר למוסד להיערך למיזוג לקראת שנה"ל הקרובה.