28/07/15

הארכת ההכרה במרכז האקדמי פרס

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (28.7.2015) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי מאותו יום, בנושא הארכת ההכרה למרכז האקדמי פרס, והחליטה כלהלן:

א. המל"ג רושמת לפניה את המידע הנוסף שהמוסד העביר ביום 26.7.2015 בנוגע לניהול האקדמי, סגל ההוראה ונושאים נוספים.

ב. להאריך את ההכרה הזמנית של המוסד באופן "טכני" לתקופה של שנה (דהיינו עד יולי 2016).

ג.  במהלך תקופה זו, יידרש המוסד להעביר דיווח על ביצוע התיקונים הנדרשים, ותיבחן עמידתו בכל החלטות/הנחיות מל"ג-ות"ת בנושא הניהול האקדמי, בנושא העסקה נוספת וכן סגל ליבתי במוסד. כמו כן הצוות המקצועי בוות"ת-מל"ג יסיים במהלך תקופה זו את הטיפול מול המוסד בסוגיות השונות העולות מדו"ח רואה החשבון.

ד.  בהתאם להחלטת המל"ג מיום 30.6.15 בנושא נוהל פנימי לביצוע תהליך הבדיקה להכרה של מוסדות להשכלה גבוהה, תוקם ועדה לבחינת הארכת ההכרה במוסד שתתבקש להגיש למל"ג את חוות דעתה בדבר הארכת ההכרה במוסד.